Đơn vị trực thuộc

  - Địa chỉ:         Lô C5-3 KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
   - Điện thoại:   +84 55.3526526
   - Fax:               +84 55.3526536                    Email: phuocan@fuaco.com.vn

Chia sẻ: